Fictional Langauges

Nov 25, 2018
118
8
18
34
Let's start our own Fictional Langauge

Rules:
  1. This lanaguage would be called "Gruwes"
  2. People could choose what the meaning of one of these words: kliflu , ingflusle , brubushzro , zrubripla , theslu , kruoth , brishozle , trukrecru, gleklo , frasla, plazriklo , shathodro , uthblepru , kluvrupri , vrudredeth , cloyth , uthtrekli , clodrepli ,prugrazla ,ongwriwra, vrueshang , thokri , greklikle , griplowra ,zlufru ,vlizra , vlucro , ishvri , ithvrefro ,vroosh, vlefri , thiglazla , shefrizra , kliclusli ,drabla , glovlo , uthdro , klukli , thykla , blagru, sleprithy, fligrudra, zrijingzri , vlosho , vrefrowra , kledri , blethy , crovle , trivla , thipro, blezre , clivragra , kruthadru ,gritregra , kraslevru , zrosle , vreklitha, thifla , tricush ,bragra, wrakleblo , glivrovle , gruflo ,priplabli ,plibrigro ,shiflowra , thikli , plublizli , shevra, trefliglo,
    flawre , breclugre , crovreosh, krutha , pluthuvli, kreosh , othcrothi , gloglawri , blefro , brazlizli, vlikri , grupre , bliplu , kriuth ,pluwrucra , brugri ,esklaxes ,ashglu , fragre , vreclu, slaes , slicethshu , ungath ,thythy, glacosh , wevruthu , ingithtri ,crufrogra.
 
Last edited: